Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) Kancelaria Adwokacka Adwokat Klaudia Klichowska podaje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1.Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Klaudia Klichowska, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29A lok. 47, 32-300 Olkusz.

2. Kategorie przetwarzanych danych: Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane.

3. Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

1) wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Administratorem, lub podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3) odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję skierowaną do Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

5) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Źródło danych osobowych Administrator przetwarza dane osobowe, które pochodzą od Państwa lub podmiotu, z którym są Państwo związani. Administrator może przetwarzać dane pochodzące od innych podmiotów, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na ich udostępnienie Administratorowi. Administrator może przetwarzać również dane pochodzące ze źródeł ogólnodostępnych.

5. Odbiorcy danych: Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

1) dostawcy usług informatycznych;
2) podmioty świadczące usługi księgowe;
3) podmioty świadczące usługi marketingowe.

Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
Administrator jest również uprawniony do udostępnienia danych osobowych podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zawartej umowy, jeśli jest to niezbędne dla jej realizacji.

6. Czas przetwarzania danych osobowych:

Administrator może przechowywać Państwa dane osobowe przez następujące okresy:

1) w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie – przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do
Administratora;

2) w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia marketingu – do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody lub do czasu,
kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

3) przypadku danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję – przez okres 3 lat od momentu przesłania zapytania lub korespondencji;

4) w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres wymagany przepisami prawa;

5) w przypadku danych przetwarzanych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

1) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania danych osobowych;

3) prawo do usunięcia danych osobowych;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przeniesienia danych osobowych;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wykonania powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Klaudia Klichowska

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29A lok. 47

32-300 Olkusz

NIP: 6372125132